תרומה באמצעות הדואר

ניתן לשלוח המחאה בדואר לת.ד. 312, בני ברק מיקוד: 51102