הערכת תכנית ההתערבות המוקדמת לילדים בסיכון בגיל טרום בית הספר

מחקרים בשיתוף בית הספר לריפוי בעיסוק של המרכז הרפואי הדסה והפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית (במימון קרן ברנרד ון ליר):

 

 

2. הערכת תכנית ההתערבות המוקדמת לילדים בסיכון בגיל טרום בית ספר

פורסם בכתב העת האמריקאי AJOT לריפוי בעיסוק

פורסם בכתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק

בין השנים 2008-2005 בחנו חוקרי האוניברסיטה העברית את השפעתה של תכנית ההתערבות ההתפתחותית של אחיה בגני ילדים באלעד, בהם מתחנכים בנים מהמגזר החרדי. במסגרת המחקר נבדקה מידת תפקודם של הילדים במגוון תחומים, השפעתה של התערבות ישירה בגני הילדים, וכן מידת שביעות הרצון של המורים מהתכנית.

תוצאות השפעתה הישירה של תכנית ההתערבות על הילדים יפורסמו במהלך 2011 בכתב העת האמריקאי לריפוי בעיסוק (American Journal of Occupational Therapy).

 

מעניין לקרוא את דברי הסיכום של ד"ר מיכל וייל, העוסקת ברפואת ילדים וברפואה התפתחותית, אשר ערכה את המחקר בשיתוף פעולה עם ד"ר נעמי ווינטראוב, PhD, מרפאה בעיסוק; ד"ר אביבה יוכמן, PhD, מרפאה בעיסוק, וענת גולוס, M.Sc., מרפאה בעיסוק מבית הספר לריפוי בעיסוק של המרכז הרפואי הדסה והאוניברסיטה העברית ירושלים:

 

"תוצאות המחקר מספקות את הכלים, הנחוצים לבניית תכניות התערבות והכשרות עתידיות לצוותים החינוכיים. זאת על מנת להתאים את המסגרות החינוכיות של גני הילדים ושל תלמודי התורה לצרכיהם ההתפתחותיים של הילדים. בנוסף, המחקר הניב תכנית הכשרה מתקדמת עבור הצוות החינוכי במספר תחומים התפתחותיים, תוך הדגשת תחומי מוטוריקה עדינה וגסה, שילוב ויזואלי-מוטורי, יכולות מילוליות ויכולות חברתיות ורגשיות לילדים בגיל טרום בית ספר. תוצאות המחקר תומכות בממצאי מחקרים אחרים, לפיהם תכניות טרום בית ספר, המתוכננות היטב והמועברות היטב, מקדמות את התפתחות הילד. ניכר כי ככל שהתכנית נרחבת ומקיפה מספר תחומי התערבות, כך הסיכוי להשיג את התוצאות הרצויות גדול יותר מאשר בתכנית התערבות, המתמקדת בתחום אחד בלבד. תכנית התערבות נרחבת כדוגמת זו של מכון אחיה, מסייעת למתן המענה המקיף ביותר לצרכי הילדים.

 

קשרי העבודה, שהתבססו על אמון, אפשרו שיתוף פעולה מקסימלי בין צוות 'אחיה' לבין הצוות החינוכי והחוקרים. אנו מאמינים שגורם זה היה התורם המרכזי לשביעות רצונם של הצוות החינוכי וההורים, ולשיפור בביצועי הילדים ובמידת שיתוף הפעולה שלהם.

 

לסיכום, נראה כי תכנית ההתערבות הטרום בית ספרית של מכון אחיה נחלה הצלחה מכיוון ששילבה מבנה ותוכן, שעלו בקנה אחד עם ערכיה וצרכיה של האוכלוסייה החרדית. התאמה זו  יצרה שותפות אמיתית ומועילה, שהיטיבה עם הצוות, הילדים וההורים. שיתוף פעולה זה מהווה תנאי הכרחי להמשך קיומן והצלחתן של תכניות התערבות דומות בתחום ההתפתחות הטרום בית ספרית."

 

3. יעילות ארוכת טווח של תכנית התערבות מוקדמת בקרב ילדים בגיל טרום בית ספר

 

בשנת 2009 יצא לדרך מחקר נוסף מטעם האוניברסיטה העברית, הפעם במטרה לבחון את השפעותיה ארוכות הטווח של תכנית ההתערבות של מכון אחיה על הישגי המשתתפים בבית הספר. המחקר הסתיים ביוני 2010.

 

תוצאות המחקר הצביעו על כך, שהישגי הילדים שהשתתפו בתכנית ההתערבות בין השנים 2008-2005 היו טובים משמעותית, הן בכיתה א' והן בכיתה ב', במרבית תחומי הלימודים בבית הספר, זאת יחסית להישגי הילדים מקבוצת הביקורת, שלא השתתפו בתכנית ההתערבות של 'אחיה'. תוצאות אלו  מעודדות, שכן הן מרמזות על כך שתכנית ההתערבות המוקדמת, המתמקדת בשיפור מיומנויותיהם והשתתפותם של ילדים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך במסגרות טרום בית ספריות ובגני ילדים של מערכת החינוך החרדי, נחלה הצלחה לא רק בטווח הקצר, אלא שהשפעתה המשיכה אל מסגרת בית הספר, תוך שהיא משתקפת בביצועי הילדים בקריאה ובכתיבה.

ניכר שהצוות המגוון, שכלל מרפאים בעיסוק ואנשי צוות חינוכי שעבדו בצוותא, כשכל אחד מהם תורם מהידע הייחודי לו, סייע במציאת מענה לצרכי הילדים, ובמיוחד בקרב אלו המצויים בסיכון לעיכוב התפתחותי.

 

 

4. יעילות קצרת טווח של תכנית התערבות מוקדמת בקרב ילדות בגיל טרום בית ספר

 

מחקר נוסף מטעם האוניברסיטה העברית, שנערך בשנת 2009, עסק בהערכת השפעותיה של תכנית ההתערבות המוקדמת של מכון אחיה בקרב בנות בגיל טרום בית ספר במגזר החרדי, בשיפור מיומנויותיהן ובהשתתפותן בפעילויות היומיות במסגרת טרום בית ספר.

 

תוצאות המחקר הראו כי בהשוואה לקבוצת הביקורת, תכנית ההתערבות סייעה לשיפור יכולותיהן הגרפו-מוטוריות והלא מילוליות של הבנות, ובמידה מופחתת להכרה המוטורית שלהן. יחד עם זאת, נראה כי בתחום המיומנויות המוטוריות, תכנית ההתערבות לא הועילה. יתכן שאין די בתכנית התערבות בת שנה אחת כדי לשנות את תפיסת המורים לגבי חשיבות שילובן של פעילויות מוטוריקה גסה בפעילויות טרום בית ספר ובמיומנויותיהן של הבנות. לפיכך, שנה שנייה של התערבות עשויה להניב תוצאות טובות יותר.